Mac Pro 2023 Apple M2 Ultra 24-core CPU 60-core GPU 128GB RAM 1TB SSD

CPU: Chip Apple M2 Ultra 24-core CPU 60-core GPU

Ram: 128GB

Ổ cứng: 1TB SSD

Kích thước: Cao: 52,9 cm. Rộng: 21,8 cm. Dài: 45,0 cm

Trọng lượng: Nặng: 16,86 kg

OS: MacOS

197,990,000₫
Mac Pro 2023 Apple M2 Ultra 24-core CPU 60-core GPU 128GB RAM 1TB SSD

Mac Pro 2023 Apple M2 Ultra 24-core CPU 60-core GPU 128GB RAM 2TB SSD

CPU: Chip Apple M2 Ultra 24-core CPU 60-core GPU

Ram: 128GB

Ổ cứng: 2TB SSD

Kích thước: Cao: 52,9 cm. Rộng: 21,8 cm. Dài: 45,0 cm

Trọng lượng: Nặng: 16,86 kg

OS: MacOS

207,990,000₫
Mac Pro 2023 Apple M2 Ultra 24-core CPU 60-core GPU 128GB RAM 2TB SSD

Mac Pro 2023 Apple M2 Ultra 24-core CPU 60-core GPU 128GB RAM 4TB SSD

CPU: Chip Apple M2 Ultra 24-core CPU 60-core GPU

Ram: 128GB

Ổ cứng: 4TB SSD

Kích thước: Cao: 52,9 cm. Rộng: 21,8 cm. Dài: 45,0 cm

Trọng lượng: Nặng: 16,86 kg

OS: MacOS

222,990,000₫
Mac Pro 2023 Apple M2 Ultra 24-core CPU 60-core GPU 128GB RAM 4TB SSD

Mac Pro 2023 Apple M2 Ultra 24-core CPU 60-core GPU 128GB RAM 8TB SSD

CPU: Chip Apple M2 Ultra 24-core CPU 60-core GPU

Ram: 128GB

Ổ cứng: 8TB SSD

Kích thước: Cao: 52,9 cm. Rộng: 21,8 cm. Dài: 45,0 cm

Trọng lượng: Nặng: 16,86 kg

OS: MacOS

252,990,000₫
Mac Pro 2023 Apple M2 Ultra 24-core CPU 60-core GPU 128GB RAM 8TB SSD

Mac Pro 2023 Apple M2 Ultra 24-core CPU 60-core GPU 192GB RAM 1TB SSD

CPU: Chip Apple M2 Ultra 24-core CPU 60-core GPU

Ram: 192GB

Ổ cứng: 1TB SSD

Kích thước: Cao: 52,9 cm. Rộng: 21,8 cm. Dài: 45,0 cm

Trọng lượng: Nặng: 16,86 kg

OS: MacOS

217,990,000₫
Mac Pro 2023 Apple M2 Ultra 24-core CPU 60-core GPU 192GB RAM 1TB SSD

Mac Pro 2023 Apple M2 Ultra 24-core CPU 60-core GPU 192GB RAM 2TB SSD

CPU: Chip Apple M2 Ultra 24-core CPU 60-core GPU

Ram: 192GB

Ổ cứng: 2TB SSD

Kích thước: Cao: 52,9 cm. Rộng: 21,8 cm. Dài: 45,0 cm

Trọng lượng: Nặng: 16,86 kg

OS: MacOS

227,990,000₫
Mac Pro 2023 Apple M2 Ultra 24-core CPU 60-core GPU 192GB RAM 2TB SSD

Mac Pro 2023 Apple M2 Ultra 24-core CPU 60-core GPU 192GB RAM 4TB SSD

CPU: Chip Apple M2 Ultra 24-core CPU 60-core GPU

Ram: 192GB

Ổ cứng: 4TB SSD

Kích thước: Cao: 52,9 cm. Rộng: 21,8 cm. Dài: 45,0 cm

Trọng lượng: Nặng: 16,86 kg

OS: MacOS

242,990,000₫
Mac Pro 2023 Apple M2 Ultra 24-core CPU 60-core GPU 192GB RAM 4TB SSD

Mac Pro 2023 Apple M2 Ultra 24-core CPU 60-core GPU 192GB RAM 8TB SSD

CPU: Chip Apple M2 Ultra 24-core CPU 60-core GPU

Ram: 192GB

Ổ cứng: 8TB SSD

Kích thước: Cao: 52,9 cm. Rộng: 21,8 cm. Dài: 45,0 cm

Trọng lượng: Nặng: 16,86 kg

OS: MacOS

272,990,000₫
Mac Pro 2023 Apple M2 Ultra 24-core CPU 60-core GPU 192GB RAM 8TB SSD

Mac Pro 2023 Apple M2 Ultra 24-core CPU 60-core GPU 64GB RAM 1TB SSD

CPU: Chip Apple M2 Ultra 24-core CPU 60-core GPU

Ram: 64GB

Ổ cứng: 1TB SSD

Kích thước: Cao: 52,9 cm. Rộng: 21,8 cm. Dài: 45,0 cm

Trọng lượng: Nặng: 16,86 kg

OS: MacOS

177,990,000₫
Mac Pro 2023 Apple M2 Ultra 24-core CPU 60-core GPU 64GB RAM 1TB SSD

Mac Pro 2023 Apple M2 Ultra 24-core CPU 60-core GPU 64GB RAM 2TB SSD

CPU: Chip Apple M2 Ultra 24-core CPU 60-core GPU

Ram: 64GB

Ổ cứng: 2TB SSD

Kích thước: Cao: 52,9 cm. Rộng: 21,8 cm. Dài: 45,0 cm

Trọng lượng: Nặng: 16,86 kg

OS: MacOS

187,990,000₫
Mac Pro 2023 Apple M2 Ultra 24-core CPU 60-core GPU 64GB RAM 2TB SSD

Mac Pro 2023 Apple M2 Ultra 24-core CPU 60-core GPU 64GB RAM 4TB SSD

CPU: Chip Apple M2 Ultra 24-core CPU 60-core GPU

Ram: 64GB

Ổ cứng: 4TB SSD

Kích thước: Cao: 52,9 cm. Rộng: 21,8 cm. Dài: 45,0 cm

Trọng lượng: Nặng: 16,86 kg

OS: MacOS

202,990,000₫
Mac Pro 2023 Apple M2 Ultra 24-core CPU 60-core GPU 64GB RAM 4TB SSD

Mac Pro 2023 Apple M2 Ultra 24-core CPU 60-core GPU 64GB RAM 8TB SSD

CPU: Chip Apple M2 Ultra 24-core CPU 60-core GPU

Ram: 64GB

Ổ cứng: 8TB SSD

Kích thước: Cao: 52,9 cm. Rộng: 21,8 cm. Dài: 45,0 cm

Trọng lượng: Nặng: 16,86 kg

OS: MacOS

232,990,000₫
Mac Pro 2023 Apple M2 Ultra 24-core CPU 60-core GPU 64GB RAM 8TB SSD