iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 16GB | 512GB SSD | Blue)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

Ram: 16GB

Ổ cứng: 512GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.48 kg

OS: MacOS

51,390,000₫
iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 16GB | 512GB SSD | Blue)

iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 16GB | 512GB SSD | Green)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

Ram: 16GB

Ổ cứng: 512GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.48 kg

OS: MacOS

51,390,000₫
iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 16GB | 512GB SSD | Green)

iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 16GB | 512GB SSD | Pink)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

Ram: 16GB

Ổ cứng: 512GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.48 kg

OS: MacOS

51,390,000₫
iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 16GB | 512GB SSD | Pink)

iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 16GB | 512GB SSD | Silver)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

Ram: 16GB

Ổ cứng: 512GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.48 kg

OS: MacOS

51,390,000₫
iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 16GB | 512GB SSD | Silver)

iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 16GB | 256GB SSD | Blue)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

Ram: 16GB

Ổ cứng: 256GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.43 kg

OS: MacOS

40,190,000₫
iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 16GB | 256GB SSD | Blue)

iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 16GB | 256GB SSD | Green)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

Ram: 16GB

Ổ cứng: 256GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.43 kg

OS: MacOS

40,190,000₫
iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 16GB | 256GB SSD | Green)

iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 16GB | 256GB SSD | Pink)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

Ram: 16GB

Ổ cứng: 256GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.43 kg

OS: MacOS

40,190,000₫
iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 16GB | 256GB SSD | Pink)

iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 16GB | 256GB SSD | Silver)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

Ram: 16GB

Ổ cứng: 256GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.43 kg

OS: MacOS

40,190,000₫
iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 16GB | 256GB SSD | Silver)

iMac M3 24-inch MQR93SA/A (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Silver)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

Ram: 8GB

Ổ cứng: 256GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.43 kg

OS: MacOS

35,590,000₫
iMac M3 24-inch MQR93SA/A (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Silver)

iMac M3 24-inch MQRA3SA/A (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Green)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

Ram: 8GB

Ổ cứng: 256GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.43 kg

OS: MacOS

35,590,000₫
iMac M3 24-inch MQRA3SA/A (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Green)

iMac M3 24-inch MQRC3SA/A (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Blue)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

Ram: 8GB

Ổ cứng: 256GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.43 kg

OS: MacOS

35,590,000₫
iMac M3 24-inch MQRC3SA/A (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Blue)

iMac M3 24-inch MQRD3SA/A (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Pink)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

Ram: 8GB

Ổ cứng: 256GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.43 kg

OS: MacOS

35,590,000₫
iMac M3 24-inch MQRD3SA/A (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Pink)

iMac M3 24-inch MQRJ3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Silver)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

Ram: 8GB

Ổ cứng: 256GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.48 kg

OS: MacOS

41,490,000₫
iMac M3 24-inch MQRJ3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Silver)

iMac M3 24-inch MQRK3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 512GB SSD | Silver)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

Ram: 8GB

Ổ cứng: 512GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.48 kg

OS: MacOS

46,390,000₫
iMac M3 24-inch MQRK3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 512GB SSD | Silver)

iMac M3 24-inch MQRN3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Green)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

Ram: 8GB

Ổ cứng: 256GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.48 kg

OS: MacOS

41,490,000₫
iMac M3 24-inch MQRN3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Green)

iMac M3 24-inch MQRP3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 512GB SSD | Green)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

Ram: 8GB

Ổ cứng: 512GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.48 kg

OS: MacOS

46,390,000₫
iMac M3 24-inch MQRP3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 512GB SSD | Green)

iMac M3 24-inch MQRQ3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Blue)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

Ram: 8GB

Ổ cứng: 256GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.48 kg

OS: MacOS

41,490,000₫
iMac M3 24-inch MQRQ3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Blue)

iMac M3 24-inch MQRR3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 512GB SSD | Blue)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

Ram: 8GB

Ổ cứng: 512GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.48 kg

OS: MacOS

46,390,000₫
iMac M3 24-inch MQRR3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 512GB SSD | Blue)

iMac M3 24-inch MQRT3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Pink)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

Ram: 8GB

Ổ cứng: 256GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.48 kg

OS: MacOS

41,490,000₫
iMac M3 24-inch MQRT3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Pink)

iMac M3 24-inch MQRU3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 512GB SSD | Pink)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

Ram: 8GB

Ổ cứng: 512GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.48 kg

OS: MacOS

46,390,000₫
iMac M3 24-inch MQRU3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 512GB SSD | Pink)