iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 16GB | 256GB SSD | Pink)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

Ram: 16GB

Ổ cứng: 256GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.43 kg

OS: MacOS

40,190,000₫
iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 16GB | 256GB SSD | Pink)

iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 16GB | 256GB SSD | Silver)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

Ram: 16GB

Ổ cứng: 256GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.43 kg

OS: MacOS

40,190,000₫
iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 16GB | 256GB SSD | Silver)

iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 16GB | 256GB SSD | Green)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

Ram: 16GB

Ổ cứng: 256GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.43 kg

OS: MacOS

40,190,000₫
iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 16GB | 256GB SSD | Green)

iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 16GB | 256GB SSD | Blue)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

Ram: 16GB

Ổ cứng: 256GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.43 kg

OS: MacOS

40,190,000₫
iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 16GB | 256GB SSD | Blue)

iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 16GB | 512GB SSD | Pink)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

Ram: 16GB

Ổ cứng: 512GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.48 kg

OS: MacOS

51,390,000₫
iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 16GB | 512GB SSD | Pink)

iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 16GB | 512GB SSD | Silver)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

Ram: 16GB

Ổ cứng: 512GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.48 kg

OS: MacOS

51,390,000₫
iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 16GB | 512GB SSD | Silver)

iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 16GB | 512GB SSD | Green)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

Ram: 16GB

Ổ cứng: 512GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.48 kg

OS: MacOS

51,390,000₫
iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 16GB | 512GB SSD | Green)

iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 16GB | 512GB SSD | Blue)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

Ram: 16GB

Ổ cứng: 512GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.48 kg

OS: MacOS

51,390,000₫
iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 16GB | 512GB SSD | Blue)

iMac M3 24-inch MQRQ3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Blue)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

Ram: 8GB

Ổ cứng: 256GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.48 kg

OS: MacOS

41,490,000₫
iMac M3 24-inch MQRQ3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Blue)

iMac M3 24-inch MQRN3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Green)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

Ram: 8GB

Ổ cứng: 256GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.48 kg

OS: MacOS

41,490,000₫
iMac M3 24-inch MQRN3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Green)

iMac M3 24-inch MQRJ3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Silver)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

Ram: 8GB

Ổ cứng: 256GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.48 kg

OS: MacOS

41,490,000₫
iMac M3 24-inch MQRJ3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Silver)

iMac M3 24-inch MQRD3SA/A (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Pink)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

Ram: 8GB

Ổ cứng: 256GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.43 kg

OS: MacOS

35,590,000₫
iMac M3 24-inch MQRD3SA/A (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Pink)

iMac M3 24-inch MQRC3SA/A (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Blue)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

Ram: 8GB

Ổ cứng: 256GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.43 kg

OS: MacOS

35,590,000₫
iMac M3 24-inch MQRC3SA/A (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Blue)

iMac M3 24-inch MQRA3SA/A (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Green)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

Ram: 8GB

Ổ cứng: 256GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.43 kg

OS: MacOS

35,590,000₫
iMac M3 24-inch MQRA3SA/A (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Green)

iMac M3 24-inch MQR93SA/A (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Silver)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

Ram: 8GB

Ổ cứng: 256GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.43 kg

OS: MacOS

35,590,000₫
iMac M3 24-inch MQR93SA/A (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Silver)

iMac M3 24-inch MQRK3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 512GB SSD | Silver)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

Ram: 8GB

Ổ cứng: 512GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.48 kg

OS: MacOS

46,390,000₫
iMac M3 24-inch MQRK3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 512GB SSD | Silver)

iMac M3 24-inch MQRU3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 512GB SSD | Pink)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

Ram: 8GB

Ổ cứng: 512GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.48 kg

OS: MacOS

46,390,000₫
iMac M3 24-inch MQRU3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 512GB SSD | Pink)

iMac M3 24-inch MQRP3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 512GB SSD | Green)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

Ram: 8GB

Ổ cứng: 512GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.48 kg

OS: MacOS

46,390,000₫
iMac M3 24-inch MQRP3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 512GB SSD | Green)

iMac M3 24-inch MQRR3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 512GB SSD | Blue)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

Ram: 8GB

Ổ cứng: 512GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.48 kg

OS: MacOS

46,390,000₫
iMac M3 24-inch MQRR3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 512GB SSD | Blue)

iMac M3 24-inch MQRT3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Pink)

CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

Ram: 8GB

Ổ cứng: 256GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard

Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3

Cân nặng: 4.48 kg

OS: MacOS

41,490,000₫
iMac M3 24-inch MQRT3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Pink)

Mac mini 8GB, 256GB 2020 MGNR3SA/A (Apple VN)

CPU: Apple Apple M1 8 - Core

RAM: 8 GB Tích hợp

Card đồ họa: Tích hợp

VGA: Intel UHD Graphics 630

Ổ cứng: 256GB SSD

Weight: 1.2 kg

Hệ điều hành: MacOS

 

16,990,000₫
Mac mini 8GB, 256GB 2020 MGNR3SA/A (Apple VN)
Còn hàng

iMac M1 24-inch MGPM3SA/A - Pink

CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

Ram: 8GB

Ổ cứng: 256GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard with Touch ID

OS: MacOS

32,990,000₫
iMac M1 24-inch MGPM3SA/A - Pink
Còn hàng

iMac M1 24-inch MGPD3SA/A - Silver

CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

Ram: 8GB

Ổ cứng: 512GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard with Touch ID

OS: MacOS

 

34,990,000₫
iMac M1 24-inch MGPD3SA/A - Silver
Còn hàng

iMac M1 24-inch Z12Q0004Q - Silver

CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

Ram: 16GB unified memory

Ổ cứng: 256GB SSD storage

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard with Touch ID - US English

OS: MacOS

 

39,990,000₫
iMac M1 24-inch Z12Q0004Q - Silver
Còn hàng

iMac M1 24-inch Z12R00047- Silver

CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

Ram: 16GB unified memory

Ổ cứng: 512GB SSD storage

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard with Touch ID - US English

OS: MacOS

 

44,990,000₫
iMac M1 24-inch Z12R00047- Silver
Còn hàng

Màn hình LG 27UP850-W 27 inch 4K IPS

Loại màn hình: Màn hình phẳng

Tỉ lệ: 16:9

Kích thước: 27 inch

Tấm nền: IPS

Độ phân giải: 4K UHD (3840 x 2160)

Tốc độ làm mới: 60Hz

Thời gian đáp ứng: 5ms (GtG at Faster)

Nổi bật : DisplayHDR 400 with DCI-P3 95% Color Gamut , USB-C phân phối điện 96W , AMD FreeSync, loa 5W

Cổng kết nối: 2x HDMI, USB Type-C, DisplayPort

Phụ kiện: Cáp nguồn , cáp HDMI , cáp USB

 

13,790,000₫
Màn hình LG 27UP850-W 27 inch 4K IPS
Còn hàng

iMac M1 24-inch MGPN3SA/A - Pink

CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

Ram: 8GB

Ổ cứng: 512GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard with Touch ID

OS: MacOS

 

34,990,000₫
iMac M1 24-inch MGPN3SA/A - Pink
Còn hàng

iMac M1 24-inch MGPL3SA/A - Blue

CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

Ram: 8GB

Ổ cứng: 512GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard with Touch ID

OS: MacOS

 

34,990,000₫
iMac M1 24-inch MGPL3SA/A - Blue
Còn hàng

iMac M1 24-inch MGPJ3SA/A - Green

CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

Ram: 8GB

Ổ cứng: 512GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard with Touch ID

OS: MacOS

 

34,990,000₫
iMac M1 24-inch MGPJ3SA/A - Green
Còn hàng

iMac M1 24-inch MGPK3SA/A - Blue

CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

Ram: 8GB

Ổ cứng: 256GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard with Touch ID

OS: MacOS

 

32,990,000₫
iMac M1 24-inch MGPK3SA/A - Blue
Còn hàng